Sprinkler
projekcia - realizácia - servis

Cieľom Našej spoločnosti:

je individuálny prístup s vyhodnotením požiadaviek užívateľa pre navrhnutie optimálneho a efektívneho riešenia požiarnej bezpečnosti pre ochranu životov a majetku so zachovaním požadovaných kvalitatívnych požiadaviek platnej legislatívy.

line

Produkty

Hlavným produktom našej spoločnosti sú stabilné hasiace zariadenie vodné.
Stabilné hasiace zariadenie je samočinné zariadenie, ktoré pozostáva z rozvodnej potrubnej siete trvalo pripojenej k stavebným konštrukciám, riadiacej ventilovej stanice a sprchových hlavíc, ktoré sú pevne pripojené k rozvodnému potrubiu. Potrubná sieť so sprchovými hlavicami je napojená na zdroj vody.
V prípade požiaru zo sprchových hlavíc pri požiari vyteká vo forme sprchového prúdu voda na plochu, kde požiar vznikol. Voda v prípade požiaru hasí dané miesto, ochladzuje stavebné konštrukcie a okolitý priestor a pri vyšších teplotách sa voda rýchlo odparuje, vytláča kyslík a vytvára tým inertnú atmosféru, ktorá zamedzuje prístupu vzdušného kyslíku potrebného k horeniu.

 • Mokré systémy sú najčastejšie používaným hasiacim systémom. Pri tomto sytéme hasiaceho zariadenia je celá potrubní sieť naplnená vodou pod stálym tlakom. V prípade požiaru voda ako hasiaci prostriedok bezprostredne k dispozícii v dostatočnom množstve. Mokré sprinklerové systémy sa používajú v priestoroch bez nebezpečenstva mrazu v interiéri budov.
 • Suché systémy sa od mokrých líšia tím, že potrubná sieť nie je naplnená vodou, ale tlakom vzduchu. To umožňuje použitie v objektoch ohrozených mrazom, ako sú parkoviská a nevykurované skladové haly.
 • Predstihové zariadenia nachádzajú svoje uplatnenie v zónach so zvýšeným zabezpečením, v ktorých je v každom prípade nutné zabrániť neúmyselnému úniku požiarnej vody. Preto je pre spustenie zariadenia potrebná aktivácia dvoch nezávislých vzájomne prepojených spúšťacích mechanizmov. Spustení môže nastať jedine pri súčasnej aktivácii obidvoch spúšťacích mechanizmov.

Stabilné hasiace zariadenia

 • Stabilné hasiace zariadenia sprinklerové
 • Stabilné hasiace zariadenia drenčerové
 • Stabilné hasiace zariadenia penové
 • Stabilné hasiace zariadenia plynové

Požiarna signalizácia

 • Ústredne elektrickej požiarnej signalizácie
 • Ústredne pre stabilné hasiace zaraidenia
 • Riadiace systémy
 • Špeciálne hlásiče
 • Príslušenstvo

Pasívna ochrana

 • Protipožiarne nástreky
 • Protipožiarne bandáže káblov
 • Protipožiarne obklady
 • Protipožiarne utesnenia

Kontakt

SPRINKLER SYSTÉM s.r.o.
Horná Ves 129
967 01 Kremnica

mobil: +421 911 977 721
fax: +421 36 631 32 20
email: info@sprinklersystem.sk

IČO: 44 093 853
IČ DPH: SK2022586214